EU kikkert op van vrijhandel met de VS

Literatuur

Dit document bespreekt het artikel "EU kikkert op van vrijhandel met de VS"in de NRC van 16 maart 2013
Voor meer recensies in NRC kies dit Economie, Banken, Pensioenen en de Crisis
Het artikel in NRC heeft de ondertitel:
Obama's aanbod van een handelsverdrag biedt de EU een kans om eindelijk eens handelbarrières te slechten. Aan zo een verdrag verdient de EU het meest, menen Koen Berden en Marcel Canoy.
Het artikel begint als volgt:
Het Trans-Atlantisch Partnerschap uit Obama's State of the Union, vormt een Gouden kans voor Nederland om economische groei en banen te creëren.
Als je nu deze zin eens veranderd als volgt:
Het verband tussen China en Europa vormt enz. voor Griekenland enz.
Dan zie je meteen waar het schoentje wringt. Zijn ze beide waar? Daarna lezen we:
Sinds Adam Smith en David Ricardo weten we dat als mensen of landen handelen vanuit een welbegrepen eigenbelang ze er beide beter van kunnen worden.
Het is zeker zo dat als twee groepen over bepaalde zaken duidelijke afspraken maken en met andere partijen niet dat ze er beide beter van kunnen worden ten koste van die andere partijen.
Vooral dit laatste is belangrijk. Als je bijvoorbeeld een gesloten groep mensen hebt en je zorg draagt dat iedereen zijn eigen taak heeft en zich daarin specialiseert dan kan de groep als geheel daar duidelijk voordeel van hebben.
Obama biedt een opening omdat hij ziet dat handel met Europa een ander verhaal is dan race-to the bottom concurrentie met lage lonen landen.
Betekend dit, dat dan zowel Europa als Amerika, geen producten meer laten maken in bijvoorbeeld China? Iedere vorm van race-to the bottom concurrentie is op de lange duur niet slim.
Handel creëert mogelijkheden om goede ideeën en producten breder af te zetten dan alleen nationaal
Dat is zo. Opnieuw altijd ten koste van een andere partij.
Hierdoor wordt innovatie beloond en kan de werkgelegenheid stijgen.
Opnieuw dat kan, maar er is geen enkele garantie.
Maar uiteindelijk kan door internationale arbeidsverdeling de productiviteit stijgen, waardoor iedereen er uiteindelijk op vooruit kan gaan als belemmeringen worden opgeheven.
Opnieuw dat kan, maar er is geen enkele garantie.
Heeft de EU een toename van welvaart gebracht voor alle EU burgers? Ik denk van niet. Ja, sommige landen hebben er van geprofiteerd maar andere landen niet.
Vrijhandel kan betekenen dat sommige bedrijfstakken verloren gaan. Daar staan weer banen tegenover elders in de economie.
Het probleem is dat werkgelegenheid in een bepaalde plaats, regio of land kan verdwijnen, maar er bestaat geen enkele garantie dat die op dezelfde plaats, regio of land weer terugkomt.
Sommige obstakels zijn 'per ongeluk' tot stand gekomen, neem bijv. de voltage van elektrische apparaten.
Het is voor iedereen van belang dat je op dit technisch terrein tot een afspraak komt. Daar is niets op tegen.
Waar het omdraait is dat ieder werelddeel zijn eigen lampen maakt door en voor zijn eigen inwoners.
Wil je zuivelproducten naar Amerika exporteren dan worden er op fabrieksniveau inspecties in Nederland uitgevoerd.
Daar is niets op tegen. Op alle zuivelprodukten of je ze wil exporteren of niet moeten inspecties worden uitgevoerd. Deze zelfde soort inspecties moeten over de gehele wereld worden uitgevoerd.
De kosten voor het naleven van regels, de documenten en de inspecties zijn voor de producenten.
Daar is niets op tegen.
Het zelfde geldt ook voor de vervoerskosten en de extra onderhoud aan de wegen. Maw. het is veel goedkoper als je producten lokaal maakt voor de lokale markt.
Hierdoor zijn zuivelproducten uit Nederland niet concurerend voor de Amerikaanse markt.
Amerikaanse producten gemaakt in Amerika zijn in het algemeen goedkoper dan buitenlandse producten.
Dat zelfde geldt ook omgekeerd.
De EU zadelt het bedrijfsleven op met gedetailleerde regelgeving zoals REACH in de chemiesector.
Alle regelgeving moet zin hebben en het zelfde zijn voor de gehele wereld.
Door de belemmeringen weg te nemen, kan (in een optimistisch scenario) het reële inkomen in Nederland met 4 miljard euro extra stijgen, zo blijkt uit onderzoek van Ecorys enz.
En geldt dit ook voor Griekenland, Cyprus en Portugal?
Zo ja dan moet je het meteen doen.
Ik denk echter van niet. Wat je zou moet weten is een realistisch scenario dat geldt voor alle landen van Europa.
Ik denk trouwens dat Ecorys van nature een heel optimistisch bedrijf is, dat vertrouwen uitstraalt.
Daarna lezen we:
Voor de rest van Europese Unie kan het reële inkomen op lange termijn met ruim 100 miljard euro stijgen door het verdrag.
Wat je in detail moet weten is wat dit verdrag precies inhoud en wat niet.
  1. Wat je bijvoorbeeld kan afspreken is dat er wat de handel tussen Amerika en Europa regels zijn maar dat die tussen beide hetzelfde zijn.
  2. Daarnaast dat je tussen beide alles kunt importeren en exporteren zonder enige verdere beperking in prijs en aantallen.
  3. Welke de regels zijn met de rest van de wereld.
Het probleem is namelijk dat als je het verdrag met een partner aanpast doe je dat dan ook met je andere partners.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat de VS een vrijhandelsverdrag opmaakt met zowel Europa als met Zuid Amerika. Het gevolg kan zijn dat de winst die Europa denkt te behalen ze in het geheel niet krijgen en dat alle nieuwe handel gebeurd tussen Noord en Zuid Amerika.
Ook de lonen voor zowel de hoger als de lager opgeleiden zullen significant stijgen.
Opnieuw veel te optimistisch
Wat je in Europa primair moet doen is er voor zorgen dat de werkeloosheid in alle lidstaten het zelfde is.
Ook in minder ambitieuze scenario's is de winst voor Nederland en andere lidstaten stevig. De winst voor de VS is relatief kleiner omdat er voor de EU meer handelsbarrières zijn dan voor de VS.
Het lijkt wel als of: Hoe meer handelsbarrières we weghalen hoe hoger de winst. Een duidelijke win win situatie met alleen maar winnaars
Ik denk dat dit te simpel is.
Als je alleen naar Europa kijkt waarom hebben hier het weghalen van de handelsbarrières niet alleen maar winnaars gemaakt. In werkelijkheid hebben de noordelijke landen duidelijk meer geprofiteerd van de vrijhandel ten koste van de zuidelijke landen. En als je naar het totaal beeld kijkt dan is het resultaat misschien wel negatief.
Slagen Europa en Amerika erin gemeenschappelijke standaarden te ontwikkelen, dan kunnen ze daarmee een 'wereld-goudstandaard' voor de 21ste eeuw neerzetten.
Het lijkt wel allemaal rozengeur en maneschijn. Als Europa iets wil doen dan moeten ze hun blik laten schijnen voor de totale mensheid en zaken ontwikkelen/doen die voor iedereen goed zijn.
Het partnerschap vormt een unieke kans voor de EU en de VS om een ferme stap te zetten naar economische groei en meer banen.
Het enige wat Europa moet doen is zorg dragen dat binnen Europa iedere Europeaan een passende baan heeft in zijn of haar omgeving.


Overpeinzingen

Het hele artikel ademt het idee uit dat vrijhandel goed is tussen Amerika en Europa. In feite waar het artikel overgaat, is wat er gebeurd als Europa en Amerika een protectionistische Unie vormen. In het kort samengevat: dat zijn alleen maar voordelen.
Dat lijkt mij allemaal kortzichtig want er is tussen Europa en de rest van de wereld allerlei vormen van handel en dat zelfde geldt ook tussen de VS en de rest van de wereld. In het artikel staat niks hoe het daarmee verder moet.
Noem het globalisering of vrijhandel, maar beide hebben als je naar het totale wereldgebeuren kijk en als je ieders belang in aanmerking neemt zeker geen prioriteit. Het grootste voordeel gaat naar de grote bedrijven en het minste voordeel naar de kleinste bedrijven en zelfstandigen.
Als je naar een eiland kijkt en op de ene helft hebben ze een groep van grondstoffen A en op de ander helft hebben ze een groep van grondstoffen B dan doen de bewoners er heel verstandig aan om de grondstoffen met elkaar te ruilen om tot een veel groter en gevarieerd aantal van producten te komen. Daarbij is het belangrijk dat die producten op beide helften gemaakt worden.
In feite speelt op zo een eiland het begrip prijs nauwelijks een rol. Waar het omgaat, is dat iedereen werk moet hebben en dat eigenlijk iedereen elkaar evenveel nodig heeft.


g20 moet geloof in vrijhandel opgeven

Het artikel g20 moet geloof in vrijhandel opgeven in NRC van woensdag 1 april 2009 van Noreena Hertz heeft als ondertitel:
Allerlei dogma’s worden in deze tijden van crisis overboord gegooid, maar het blinde geloof in vrijhandel blijft volstrekt ten onrechte overeind.
Hier sta ik volkomen achter.

E-mail:nicvroom@pandora.be.


Geschreven: 18 Maart 2013

Terug naar mijn start pagina: Inhoud van dit document